B-với-Us

B-Với-Us

B-với-Us nhằm mục đích để cung cấp cho bạn nhiều lựa chọn hơn trong việc quyết định nơi bạn muốn sống. Tài sản mà có sẵn cho thuê sẽ được quảng cáo mỗi thứ năm trong 6 ngày.

Bạn cần phải cho họ mà thuộc tính bạn đang quan tâm. Quá trình này được gọi là đấu thầu. Bạn chỉ có thể chào giá cho một tài sản nếu ứng dụng của bạn đã được đánh giá và thực hiện hoạt động.
Trang web của họ được đóng gói với các thông tin hữu ích để giúp bạn tìm thấy một ngôi nhà phù hợp. Bạn có thể sử dụng các trang web để:
  • Đăng ký thông tin của bạn và sau đó áp dụng cho đăng ký nhà ở
  • Tìm kiếm các thuộc tính có sẵn
  • Áp dụng cho một tài sản
  • Xem kết quả của Lettings trước đây về phép gần đây
Nếu bạn muốn giúp đỡ sử dụng B-với-chúng tôi xin vui lòng gọi cho họ trên 0300 123 22 00 hoặc đến của họ liên hệ chúng tôi trang.


Thăm B ở cùng chúng ta
Share by: