Hội đồng Burnley

Hội đồng Burnley

Hội đồng Burnley không còn sở hữu bất kỳ tài sản, đã chuyển giao cổ phiếu nhà ở của mình trong năm 2000 lên Hội Nhà Calico.

Tuy nhiên, họ vẫn có thể giúp đỡ những người có nhà ở thường trú thông qua chương trình đề cử của chúng tôi.

Tất cả các hiệp hội nhà ở cung cấp nơi ăn nghỉ tại Burnley có một thỏa thuận rằng họ sẽ phân bổ một tỷ lệ phần trăm vị trí tuyển dụng của họ để mọi người đề cử của hội đồng. Hội thường có một thỏa thuận 50% nhưng điều này có thể khác nhau giữa các hiệp hội và các chương trình cá nhân.
Thăm Trang Hội đồng Burnley
Share by: