Che chở và được hỗ trợ nhà ở

Vô gia cư

Tất cả các nhà chức trách địa phương có trách nhiệm pháp lý để giúp người vô gia cư và gia đình của họ, và để đảm bảo quyền lợi của họ được tôn trọng.

Xem Trang web Hội đồng Burnley Xem Trang web Hội đồng Pendle
Share by: