Hội đồng Pendle

Hội đồng Pendle

Hội đồng Pendle có thể giúp bạn với yêu cầu về nhà ở nói chung, cố gắng để ngăn chặn vô gia cư khi có thể, hoặc cung cấp các tùy chọn để sửa nhà.

Nếu bạn sống trong chỗ ở tư nhân thuê phần tiêu chuẩn nhà ở của họ có thể giúp đỡ trong việc giải quyết các thông báo rời, hư hỏng và các vấn đề thu hồi đất bất hợp pháp.

Nếu bạn cần hỗ trợ hoặc tư vấn về bạo lực gia đình, có một số cơ quan, người có thể giúp đỡ.
Thăm Trang Hội đồng Pendle
Share by: